php 切割地址字符串,提取省、市、区地理信息

网上下载到一份身份证前缀数字和与之对应地理位置的数据表,单算切割入库到WordPress做一个简单的身份证归属地查询工具。为了更加精细化数据信息,我将数据按省市区切割分类,用到了下面这个简单的php方法,可以从对应地址字符串中提取到独立的省市区三个位置信息。

$str = '四川省成都市武侯区';

$sheng = explode('省', $str);
$shi = explode('市', $sheng[1]);
$qu = explode('区', $shi[1]);

echo $sheng[0] .' - ' . $shi[0] .' - ' . $qu[0];